g.y.s.t @yasna__.1396

g.y.s.t photos and videos

June 2019

عشقهای من

320
June 2019

روسری بهم میاد؟

250
June 2019

به تیپم میاد

320
June 2019

نازدخترم تووارث زیبایی خدایی قلب وروحم گرم میشودازداشتن هدیه خدادرخانه ام تونورچشم منی خانه ام ازتوروشن

260
June 2019

همه که نبایدخانم باشن یعنی دنیادخمل شیطون نمیخواد؟

300
June 2019

عشق زندگیم بی توزندگی ارزش موندن نداره

140
June 2019

مایه خانواده باحالیم

320
June 2019

زندگی زیباست

160
June 2019

دخترم باتوتمام لحظه هایم شیرین میشود

200
June 2019

خداخیلی نزدیکه

200
June 2019

خنده هات تمام زندگیمومیسازه

200
June 2019

یدونه مامان ازخواب بلندشده بامزه من

250
June 2019

عشق مامان داره نمازمیخونه

210
June 2019

طبیعت زیبای خراسان شش ابشار

210
June 2019

دخترم تاج سرم .....

190