ઽαʍ¡૨α @samiisilvaa

yeshua || br in pt

ઽαʍ¡૨α photos and videos

3 days ago

Feed blogueirinho a caminho beninax

570
last month

Faltou o cintinho bunitinho mas blz kk

12117
3 weeks ago

Seen her was magic, but her favorite act was to disapper ✨

908
September 2018

🤪

100
June 2018

aniversário do pepe gentem 👸🏽✨

712
June 2018

Im so blessed to live here ✨

882
May 2018

👸🏽

532
May 2018

🍿

300
December 2017

🧡🧡🧡

1054
October 2017

❤️❤️❤️

1062
September 2017

😴

303
August 2017

💛

1041
February 2017

Ronc ronc 🐷✨

2213
August 2017

ajuda nois achar o q nois perdeu

885
October 2016

☺️

12718
September 2016

My little bitch 👼🏻✨

1322
September 2016

🔙

830
September 2016

✊🏾

1110
July 2016

🌴✨💦

1070
July 2016

☀️🌴

923
July 2016

💦

11918
October 2016

Altas briza

11610