کمپ (کانون پاک باران) @kanon_pak_baran

کانون پاک باران با کادری مجرب و توانا برای خدمت رسانی مدیریت حسینعلی : 09129230104 فلکه اول تهرانپارس

کمپ (کانون پاک باران) photos and videos

2 weeks ago

عشق ،عشق می آفریند 🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋 بیایید باما زندگی عاری ازهرگونه مواد مخدرو تجربه کنید. ☀️بهبودی حاضراست☀️ 🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺 مرکز مراقبت درمان ونیمه اقامتی وبهبودی 🌱کانون پاک باران🌱 🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺 مواد مخدر.محرک.الکل.متادون.قرص ☀️تمایلی،خصوصی☀️ 🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻 جلسات بهبودی جلسات لغزشیها جلسات کتاب خوانی نشریات بهبودی مشاوره درمانی گروهی وفردی آشنایی با 12گام بهبودی مددیار اعتیاد وخانواده مشاوره رایگان واز همه مهمتر آشنایی با جلساتNA 💐💐 فلکه اول تهرانپارس.خیابان146شرقی پلاک29 🥀بامدیریت حسین علی🥀 09129230104 دفتر پذیرش. 09024249749 دبیر هماهنگی. 09196845845 🦅با بال شکستن ،پریدن هنر ماست🦅

256
2 weeks ago

عشق ،عشق می آفریند 🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋 بیایید باما زندگی عاری ازهرگونه مواد مخدرو تجربه کنید. ☀️بهبودی حاضراست☀️ 🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺 مرکز مراقبت درمان ونیمه اقامتی وبهبودی 🌱کانون پاک باران🌱 🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺 مواد مخدر.محرک.الکل.متادون.قرص ☀️تمایلی،خصوصی☀️ 🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻 جلسات بهبودی جلسات لغزشیها جلسات کتاب خوانی نشریات بهبودی مشاوره درمانی گروهی وفردی آشنایی با 12گام بهبودی مددیار اعتیاد وخانواده مشاوره رایگان واز همه مهمتر آشنایی با جلساتNA 💐💐 فلکه اول تهرانپارس.خیابان146شرقی پلاک29 🥀بامدیریت حسین علی🥀 09129230104 دفتر پذیرش. 09024249749 دبیر هماهنگی. 09196845845 🦅با بال شکستن ،پریدن هنر ماست🦅

4117
3 weeks ago

اعتیاد=مرگ خاموش عشق ،عشق می آفریند 🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋 بیایید باما زندگی عاری ازهرگونه مواد مخدرو تجربه کنید. ☀️بهبودی حاضراست☀️ 🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺 مرکز مراقبت درمان ونیمه اقامتی وبهبودی 🌱کانون پاک باران🌱 🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺 مواد مخدر.محرک.الکل.متادون.قرص ☀️تمایلی،خصوصی☀️ 🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻 جلسات بهبودی جلسات لغزشیها جلسات کتاب خوانی نشریات بهبودی مشاوره درمانی گروهی وفردی آشنایی با 12گام بهبودی مددیار اعتیاد وخانواده مشاوره رایگان واز همه مهمتر آشنایی با جلساتNA 💐💐 فلکه اول تهرانپارس.خیابان146شرقی پلاک29 🥀بامدیریت حسین علی🥀 09129230104 دفتر پذیرش. 09024249749 دبیر هماهنگی. 09196845845 🦅با بال شکستن ،پریدن هنر ماست🦅

6021
3 weeks ago

عشق ،عشق می آفریند 🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋 بیایید باما زندگی عاری ازهرگونه مواد مخدرو تجربه کنید. ☀️بهبودی حاضراست☀️ 🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺 مرکز مراقبت درمان ونیمه اقامتی وبهبودی 🌱کانون پاک باران🌱 🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺 مواد مخدر.محرک.الکل.متادون.قرص ☀️تمایلی،خصوصی☀️ 🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻 جلسات بهبودی جلسات لغزشیها جلسات کتاب خوانی نشریات بهبودی مشاوره درمانی گروهی وفردی آشنایی با 12گام بهبودی مددیار اعتیاد وخانواده مشاوره رایگان واز همه مهمتر آشنایی با جلساتNA 💐💐 فلکه اول تهرانپارس.خیابان146شرقی پلاک29 🥀بامدیریت حسین علی🥀 09129230104 دفتر پذیرش. 09024249749 دبیر هماهنگی. 09196845845 🦅با بال شکستن ،پریدن هنر ماست🦅

416
3 weeks ago

کانون پاک باران اماده خدمت رسانی به همه عزیزان و بیماران میباشد. مدیریت مرکز :09129230104

547
3 weeks ago

عشق ،عشق می آفریند 🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋 بیایید باما زندگی عاری ازهرگونه مواد مخدرو تجربه کنید. ☀️بهبودی حاضراست☀️ 🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺 مرکز مراقبت درمان ونیمه اقامتی وبهبودی 🌱کانون پاک باران🌱 🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺 مواد مخدر.محرک.الکل.متادون.قرص ☀️تمایلی،خصوصی☀️ 🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻 جلسات بهبودی جلسات لغزشیها جلسات کتاب خوانی نشریات بهبودی مشاوره درمانی گروهی وفردی آشنایی با 12گام بهبودی مددیار اعتیاد وخانواده مشاوره رایگان واز همه مهمتر آشنایی با جلساتNA 💐💐 فلکه اول تهرانپارس.خیابان146شرقی پلاک29 🥀بامدیریت حسین علی🥀 09129230104 دفتر پذیرش. 09024249749 دبیر هماهنگی. 09196845845 🦅با بال شکستن ،پریدن هنر ماست🦅

389
3 weeks ago

عشق ،عشق می آفریند 🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋 بیایید باما زندگی عاری ازهرگونه مواد مخدرو تجربه کنید. ☀️بهبودی حاضراست☀️ 🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺 مرکز مراقبت درمان ونیمه اقامتی وبهبودی 🌱کانون پاک باران🌱 🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺 مواد مخدر.محرک.الکل.متادون.قرص ☀️تمایلی،خصوصی☀️ 🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻 جلسات بهبودی جلسات لغزشیها جلسات کتاب خوانی نشریات بهبودی مشاوره درمانی گروهی وفردی آشنایی با 12گام بهبودی مددیار اعتیاد وخانواده مشاوره رایگان واز همه مهمتر آشنایی با جلساتNA 💐💐 فلکه اول تهرانپارس.خیابان146شرقی پلاک29 🥀بامدیریت حسین علی🥀 09129230104 دفتر پذیرش. 09024249749 دبیر هماهنگی. 09196845845 🦅با بال شکستن ،پریدن هنر ماست🦅

365