I.R.I @ali_shz_1993

I.R.I photos and videos

March 2019

پدر تنت بوی خاک میدهد ودستت بوی نان love me💖💞

556
February 2019

مـــــدینه شـــد گـُل یاسَت کجا نیلوفری  کدامین کوچه دارد داغ مـرگ مادری مـــــدینه در کــــجاست، مــزار فاطمه  کـــجا گــــشـته خـــزان، بـهار فاطمه  فاطمه، فاطمه، فاطمه  مدینه کوچه هایت بــوی زهرا می دهد  نشان از غربت شبهای مـولا می دهد مـــــدینه در کــــجاست، مــزار فاطمه کـــجـا گــشتـه خـــزان، بــهار فاطمه  فاطمه، فاطمه، فاطمه  مــدینه در ک

501
January 2019

...

567
January 2019

بردن همه چیز نیست، ولی تمایل به بردن همه چیز است.

462
January 2019

بزرگ‌ترین ضعف ما در تسلیم شدن است. مطمئن‌ترین راه برای موفق شدن این است که همیشه فقط یک بار دیگر هم تلاش کنی.

450